tsql ile tabloya yeni bir alan eklemeALTER TABLE USERS
ADD AGE INT
1

tsql row number kullanımı


 SELECT ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY Ranking desc) AS RowNumber,* FROM #all
                  
0

Veritabanındaki index'leri listelemeSELECT 
TableName = t.name,
IndexName = ind.name,
IndexId = ind.inde
0

veritabanındaki tüm tablo ve sütunlarda arama yapmaDECLARE
@search_string VARCHAR(100),
@table_name SYSNAME,
@table_i
0

MSSQL Collation değiştirmeUSE DbName;
ALTER DATABASE DbName SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;

ALTER
0

Microsoft SQL Server'da replace fonksiyonunun kullanımı


MSSQL'de istediğiniz bir alandaki string değerini başka bir değerle değiştirmek için replace fonksiy
                  
0

Sql Server 2012'de sayfalama


MS Sql Server 2012 ile tsql yardımıyla sayfalama yapmak için bu söz dizimini kullanabilirsiniz [code
                  
0

SQL ile rastgele sayı üretme


T-Sql ile rastgele sayı üretmek için Rand() fonksiyonunu kullnabilirsiniz, üst sınır vermek için rak
                  
0

Sql Server'da bir tabloya yeni alan eklemek


Microsoft sql server'da bir tabloya yeni bir alan eklemek için bu sorguyu kullanabilirsiniz
                  
0

Sql Server'da bir tablodan alan/sütün çıkarma/silme


Microsoft sql server'da bir tablodan alan/sütün silmek/çıkarmak için bu sql 
                  
0

tsql ile bölme işlemi ondalık sayıların korunması


			
SELECT 59 / (19600 * 100)


burada sonuç 0 gelecektir, işlemin doğr
0

tsql isnull kullanımı


isnull fonksiyonunu null bir değer beklediğimiz sorgularda NULL değilde bizim istediğimiz bir değeri
                  
0

tsql new guidselect NEWID()
0

tsql saat dakika ve saniye eklemekdeclare @dt datetime = '2014-01-31'
declare @t time = '23:59:59'

s
0